Hoe hoort het eigenlijk?

De werking en verzorging van huid en vacht bij de hond, ik krijg er veel vragen over.

bijvoorbeeld:  

 • Hoe stop ik het verharen van mijn hond?
 • Welke kammen en borstels kan ik het beste gebruiken.
 • Hoe hou ik mijn hond klit vrij?

Niet alleen deze maar op veel meer vragen geef ik antwoord in een reeks met blogs over de huid en vachtverzorging van uw hond.

Help mijn hond verhaart!! Hoe kom ik er van af?!

Lees hier deel 1 Huid en vacht & 2 Waarom honden verharen?! Klik op de link om het artikel te lezen.

Deel 1: —> bit.ly/2kdQUia
Deel 2: —> bit.ly/2khsSmr

foto van Vrouw&Dier.

 

Blog Vrouw & Dier

Het zit in mijn aard om te blijven ontdekken, leren en oplossingen te zoeken. Dit maakt mij niet alleen beter in mijn vakgebied ook kan ik  kennis met jullie delen. We gaan voor de beste verzorging van jullie trouwe viervoeters!

Daarom heb ik dit jaar heb ik een nieuwe uitdaging aangenomen! Bloggen. Regelmatig zal ik verschillende topics aankaarten met betrekking tot mijn vakgebied of behandel ik jullie vragen.

Nieuwsgierig naar mijn blogs? Of die van de andere fantastische vakvrouwen? Neem dan even een kijkje op de website van Vrouw&Dier.

Het is 1 januari! WE ZIJN LIVE!

Openingstijden trimsalon.

IMG_1909

 

Op 9 maart 2016 zijn mijn partner en ik gelukkige ouders geworden van een  zoon met de naam Dean Tyler Jansen. Dean is een heerlijk vrolijk ventje en een geschenk in ons leven.

Ook voor mij kwam er een eind aan de verlof periode en sinds 1 juni jl. ben ik weer aan het werk in de salon. Maar omdat een baby veel liefde, tijd en aandacht vergt heb ik besloten de openingstijden van de trimsalon aan te passen.

Maandag, Woensdag en Zondag is de salon gesloten.

Op Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zal de salon van 9.00 tot 17.00 geopend zijn.

Algemene leveringsvoorwaarden van de ABHB.

Dana’s Trimsalon is aangesloten bij de ABHB (algemene belangenvereniging voor het hondentoiletteer bedrijf) Ook hanteren wij de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de ABHB.

Wat dit precies inhoudt kunt u hieronder goed doorlezen.

Opgesteld door: Algemene Belangenvereniging voor het HondentoiletteerBedrijf ABHB Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht dd. 19/11/93 onder nummer 3588.
1.Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
4. Levering van goederen en diensten

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

5. Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

7. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

8. Reclame

Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend. 9.

9. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

 1. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
 2. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
 3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

10. Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Vlooien hoe pak je dit aan?!

Vlooien en Vlooien bestrijding.

Een vlooien plaag. We hebben er allemaal wel eens last van bij ons huisdier en in huis. Hoe kunt  u uw huisdier en huis vlo vrij krijgen en preventief behandelen. Hieronder heb ik enige informatie voor u op een rijtje gezet.

Om te weten hoe je een probleem aan moet pakken, moet je eerst weten hoe iets werkt. Eerst ga ik uitleggen hoe de cyclus van een vlo werkt. Vervolgens bespreek ik de problemen die een vlo met zich mee brengt en tot slot wat u kunt doen om de problemen aan te pakken!

De vlo:

Een groot aantal huid en vacht problemen ontstaan door verschillende parasieten. De vlo is een voorbeeld van een parasiet. Deze veroorzaakt onder andere jeuk waardoor het dier zich veel al kapot krabt of bijt.

Daarnaast kunnen ook allergische reacties optreden. Een vlo kan zes tot twaalf maanden actief zijn en vult die tijd met bloed zuigen en het leggen van eieren. De vlo doorloopt een cyclus van ei tot volwassen vlo in 4 stadia (zie schema hieronder). De duur van de cyclus varieert van weken tot een jaar. Dit proces is sterk afhankelijk van factoren zoals trillingen door activiteit, luchtvochtigheid, vocht (dweilen) en temperatuur.

Schema van de vlo:

vlo

 

 1. De volwassen vlo zit 1 á 2 dagen op de hond
 2. De eitjes worden op het dier gelegd en vallen daarna, overal waar het dier loopt op de grond.
 3. De eitjes komen na 1 á 2 dagen uit. Dit gebeurt alleen door de combinatie van trillingen van o.a. stofzuigen of lopen, vocht en de juiste temperatuur (rond 21 graden) De larven worden gevoed door de uitwerpselen van de volwassen vlo en kunnen zich ontwikkelen tot pop. Dit proces kan tot 7 maanden duren.
 4. Uitwerpselen van de volwassen vlo. (de zwarte poepjes)
 5. De pop kan ruim een jaar intact blijven en barst open bij trillingen, zoals voetstappen.

Een vlo zal niet van gastheer op gastheer springen. De verplaatsing gaat via de eitjes die in de omgeving vallen, deze kunnen aan uw kleding of dier blijven zitten en verplaatsten naar een andere leefomgeving (bijvoorbeeld het huis van andere familieleden of buren)

Nog een heel vervelend nadeel van de vlo, is dat ze een tussengastheer van de lintworm zijn. Het is daarom belangrijk om uw dieren  3 á 4 keer per jaar met een  ontwormingsmiddel te behandelen, om verdere besmettingen te voorkomen.

Middelen om vlooien te bestrijden:

Op het dier:

Vlooien: *

 • Advantage
 • Bolfogold

Teken en vlooien: *

 • Advanitx  alleen voor honden (giftige bestanddelen voor de kat!!)
 • Seresto Band of Stronghold

Tabletten voor orale toediening (via de bek):

 • Bravecto  werking van drie maanden
 • Next gard werking van één maand
 • Comfortis werking van één maand. Deze zijn ook geschikt voor de kat

*  Deze middelen worden in pipet vorm geleverd.

Alle middelen die u op of aan uw dier toedient moet u goed controleren. Lees voor gebruik ten alle tijden de bijsluiter en vraag uitgebreid advies aan uw dierenarts. Sommige dieren hebben een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen in pipetten of tabletten. Dit kan leiden tot overmatig kwijlen of in ernstige gevallen epilepsie. Bij enige twijfel raadpleeg uw dierenarts.

Merkt u dat uw dier een allergische reactie heeft op het pipet dat u heeft gebruikt, dan is het belangrijk dat u dit meteen van het dier afwast. Dit voorkomt dat het middel nog erger gaat irriteren. U dier heeft mogelijk een allergische reactie als er sprake is van jeuk, roodheid en soms zelfs kale plekken daar waar het middel is toegediend. De huid raakt door het krabben en likken geïrriteerd en ontstoken. De ontstoken huid zelf vormt vervolgens weer aanleiding tot nog meer jeuk.

Tips voor het gebruik van middelen om vlooien te bestrijden:

Pipet

 • Wees consequent! Middelen zijn alleen goed werkzaam als u deze met regelmaat gebruikt.(1x in de 4 weken)
 • Alle middelen hebben inwerking nodig, bij pipetten is het gemiddeld 12 uur.
 • Drie dagen voor en drie dagen na het toedienen van een pipet het dier niet wassen. Door het wassen werkt het product niet meer.

Over de betrouwbaarheid van de pipetten zijn de meningen verdeeld. Uit eigen ervaring raad ik aan pipetten bij de dierenarts te halen omdat hier nog geen resistentie voor is. producten zoals Frontlie, Fiprokat e.d. werken helemaal niet meer.

Tablet

 • Tabletten hebben hetzelfde effect als een pipet maar deze dien je oraal (via de bek) toe. Voordeel is dat het geen risico vormt voor mens en dier in de omgeving.
 • Je kunt het product niet van het dier afwassen. Het blijft actief als uw dier regelmatig wordt gewassen of veel zwemt.
 • Het product werkt gegarandeerd binnen een half uur na toedienen.

Producten zoals knoflook (voor dit wekt moet je zo veel gebruiken dat dit giftig is voor uw dier), gist, eucalyptus, citronella of spiritus werken niet. Door de natuurlijke bescherming die de vlo heeft.

Hoe houdt u uw huis vlo vrij?

Het grootste probleem van het behandelen van uw huis is de onbereikbare plekken. Denk hierbij aan de larven en popen die onder het laminaat en plinten zitten of in kieren. Daarom is het heel belangrijk om uw huis niet éénmalig maar herhaaldelijk te behandelen.

De behandeling gaat als volgt in zijn werking:

 1. Gooi alle kleedjes en stof materiaal in de was waar uw dieren mee in contact komen.
 2. Stofzuig het hele huis goed (doe een verknipte vlooienband in de stofzuiger zak om hier ook vlooien te doden.
 3. Behandel hierna uw hele huis met een goede omgevingsspray (deze kunt u verkrijgen bij uw dierenspeciaalzaak)
 4. Herhaal dit minimaal 2 keer per jaar aan te raden is maart/april  en juli/augustus.

Kort samengevat:

–          Wees consequent met het toedienen van anti vlooien middel.

–          Behandel uw huis meerdere keren per jaar.

–          Vergeet niet al uw dieren te behandelen!

–          Geef 4 keer per jaar goede ontwormingsmiddelen.

–          Wissel van merk om resistentie te voorkomen.